Advies en hulp

Service Hotline
+49 (0) 5244 9789030
Ma - Vr: 9 tot 16 uur

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (AV)

1. Algemeen

1.1 Alle leveringen, diensten en aanbiedingen van boho möbelwerkstatt GmbH zijn uitsluitend gebaseerd op de volgende Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. Bij een bindende bestelling worden deze voorwaarden geacht te zijn aanvaard.

1.2 Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden, zelfs indien bekend, maken geen deel uit van het contract, tenzij hun geldigheid uitdrukkelijk wordt overeengekomen.

1.3 Consumenten in de zin van deze voorwaarden zijn natuurlijke personen met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan zonder dat zij handelen in de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.4 Ondernemers in de zin van deze voorwaarden zijn natuurlijke of rechtspersonen of vennootschappen met rechtsbevoegdheid met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan en die handelen in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

  

2. Aanbod en sluiting van het contract

2.1 De aanbiedingen van boho möbelwerkstatt GmbH zijn in principe vrijblijvend. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen.

2.2 Bestellingen worden pas rechtsgeldig na schriftelijke bevestiging van de bestelling door boho möbelwerkstatt GmbH. Ook nevenafspraken vereisen een schriftelijke bevestiging door boho möbelwerkstatt GmbH.

 

 3. Omvang van de levering 

3.1 De omvang van de levering en verwerking wordt uitsluitend bepaald door de schriftelijke orderbevestiging.

3.2 Informatie op de homepage en op beschrijvingen zoals illustraties, tekeningen, brochures, informatie over gewicht, afmetingen en prestaties enz. zijn niet te beschouwen als kwaliteitsgaranties. In de handel gebruikelijke afwijkingen zijn toegestaan en geven de koper geen recht op reclamatie, tenzij bepaalde afmetingen en eigenschappen door boho möbelwerkstatt GmbH uitdrukkelijk als bindend zijn toegezegd.

3.3 Niet-substantiële wijzigingen in constructie, vorm, ontwerp en kleur geven de koper niet het recht zich uit het contract terug te trekken of de koopprijs te verminderen.

  

4. Levertijd 

4.1 De leveringstermijn begint met de ontvangst van de schriftelijke orderbevestiging. Gedeeltelijke leveringen zijn in het algemeen toegestaan.

4.2 Het sluiten van de overeenkomst geschiedt onder het voorbehoud dat wij in geval van onjuiste of ondeugdelijke levering aan ons niet verplicht zijn tot gehele of gedeeltelijke levering. Dit geldt alleen in het geval dat boho möbelwerkstatt GmbH niet verantwoordelijk is voor de niet-levering.

4.3 In geval van niet of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gesteld. Reeds gedane betalingen worden door boho möbelwerkstatt GmbH terugbetaald.

4.4 De door boho möbelwerkstatt GmbH opgegeven levertijden vinden plaats met inachtneming van de op de dag van opgave geldende leveringssituatie en productiemogelijkheden en zijn in principe niet bindend, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk een bepaalde leverdatum of een bepaalde levertermijn als bindend is overeengekomen.

4.5 Indien de leveringstermijn door boho möbelwerkstatt GmbH niet kan worden nagekomen als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan oorlog, burgerlijke onrust, inbeslagnames, stakingen, uitsluitingen, tekorten aan materiaal, machinebreuk, andere onvoorziene bedrijfsstoringen, vertragingen in het vervoer, heeft boho möbelwerkstatt GmbH het recht de leveringen of diensten uit te stellen voor de duur van de belemmering plus een redelijke aanloopperiode. Hetzelfde geldt als de bovengenoemde belemmeringen zich bij de leveranciers van boho möbelwerkstatt GmbH hebben voorgedaan. Indien de voornoemde gebeurtenissen een aanzienlijke omvang hebben, heeft boho möbelwerkstatt GmbH het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken zonder dat de koper om deze reden aanspraken tegen boho möbelwerkstatt GmbH kan doen gelden. Het bovenstaande geldt ook indien een dergelijke gebeurtenis zich voordoet tijdens een reeds bestaande vertraging.

4.6 De klant wordt tijdig geïnformeerd over een vertraging in de levering. Een vertraging in de levering van meer dan drie maanden geeft de klant het recht zich uit het contract terug te trekken. Schadeclaims wegens vertraagde levering zijn uitgesloten, tenzij er sprake is van vertraging en boho möbelwerkstatt GmbH hiervoor verantwoordelijk is door grove nalatigheid of opzet.

 

 5. Transport en verpakking 

5.1 De door boho möbelwerkstatt GmbH geleverde producten worden geleverd in een verpakking die niet wordt teruggenomen.

5.2 De verzending is voor rekening van de koper. De transportroute en de transportmiddelen worden bepaald door boho möbelwerkstatt GmbH, tenzij de koper op eigen risico een specifieke transportroute bestelt. De koper draagt de kosten van transportverzekering, laden en overladen en alle andere kosten die de levering met zich meebrengt. Boho möbelwerkstatt GmbH is niet aansprakelijk voor de goedkoopste verzending indien dit volgens de instructies van de koper is gebeurd.

5.3 boho möbelwerkstatt GmbH is gerechtigd, maar niet verplicht, op kosten van de koper een transportverzekering af te sluiten.

5.4 1 Voor kopers die consument zijn, gaat het risico van toevallig verlies en toevallig bederf van de verkochte goederen op de koper over bij de overhandiging van de goederen.

5.4.2 In het geval van kopers die ondernemer zijn (zie definitie in artikel 1.4) gaat het risico van onopzettelijk verlies en  onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over op de koper bij de overdracht, in geval van verkoop door levering op een andere plaats dan de plaats van uitvoering  bij de levering van de goederen aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren.

5.4.3 Een overdracht wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien de koper met de aanvaarding in gebreke blijft.

5.5. Indien de koper met de aanvaarding in gebreke blijft, heeft boho möbelwerkstatt GmbH het recht vergoeding van de daardoor geleden schade te eisen. Indien de bestelde goederen na kennisgeving van gereedheid voor verzending niet worden geaccepteerd, is boho möbelwerkstatt GmbH niettemin gerechtigd de overeengekomen betaling te verlangen.

  

6. Prijs en betaling 

6.1 Onze algemeen geldende prijzen op de dag van levering, inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde, zijn van toepassing. De kosten van verpakking en levering komen daar nog bij  

6.2 Levering geschiedt af ons magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3 De koper is in het algemeen verplicht te betalen binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen en de factuur, tenzij partijen uitdrukkelijk een andere betalingstermijn overeenkomen. Na het verstrijken van deze termijn is de koper in verzuim met de betaling. 

6.4 Wissels worden alleen met speciale overeenkomst aanvaard, wissels en cheques worden alleen als betaling en kosteloos voor ons aanvaard. Boho möbelwerkstatt GmbH is niet aansprakelijk voor het stipt aanbieden van wissels en het innen van protesten.

6.5 Kortingen mogen alleen worden afgetrokken als ze door boho möbelwerkstatt GmbH schriftelijk zijn toegezegd.

6.6.1 Een koper die een consument is, betaalt over de schuld een rente van 5% boven de basisrente tijdens de periode van verzuim. 

6.6.2 Een Koper die ondernemer is in de zin van artikel 1.4 is gedurende de periode van verzuim een rente over de schuld verschuldigd van 9% boven de basisrente. Boho möbelwerkstatt GmbH behoudt zich het recht voor hogere rente op achterstallige betalingen van ondernemers te vorderen.

6.7. boho möbelwerkstatt GmbH kan ten opzichte van de koper te allen tijde om gegronde redenen kredietverplichtingen en betalingsdoelstellingen herroepen. In geval van insolventie van een koper heeft boho möbelwerkstatt GmbH het recht vooruitbetaling te eisen of zich uit de overeenkomst terug te trekken.

6.8 De koper kan een overeenkomst alleen met toestemming van boho möbelwerkstatt GmbH opzeggen. In geval van ontbinding heeft boho möbelwerkstatt GmbH het recht om de overeengekomen koopprijs minus bespaarde kosten, maar minimaal 20% van de overeengekomen prijs te eisen. De koper behoudt zich het recht voor een lagere schade te bewijzen.

 

 7. Inhouding en verrekening 

De koper kan vorderingen van boho möbelwerkstatt GmbH slechts verrekenen of een retentierecht doen gelden, wanneer de tegenvordering van de koper onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld is of door boho möbelwerkstatt GmbH uitdrukkelijk erkend is.

 

8. Herroepingsrecht voor consumenten (instructie) 

Annuleringsbeleid

Consumenten hebben een herroepingsrecht van veertien dagen.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste artikel in ontvangst heeft genomen.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (boho möbelwerkstatt GmbH, Industriestraße 45, 33397 Rietberg, Duitsland, info@boho-moebel.de, telefoon: +49 5244 975100) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat je de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Als je dit contract herroept, moeten we alle betalingen die we van je hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste door ons aangeboden standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we de kennisgeving van je herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen; in geen geval worden je voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggestuurd, wat het eerste is.

Je moet de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop je ons de annulering van dit contract hebt meegedeeld, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is gehaald als je de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen verstuurt. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen. Je hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van de behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Voorbeeldformulier voor annulering

(Als je het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug)

- Naar boho möbelwerkstatt GmbH, Industriestrasse 45 , 33397 Rietberg, info@boho-moebel.de, Duitsland

- Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van consument(en) (alleen bij papieren communicatie)

- Datum(s)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Speciale instructies

Als je deze overeenkomst door middel van een lening financiert en later herroept, ben je ook niet meer gebonden aan de leningsovereenkomst, mits beide overeenkomsten een economische eenheid vormen. Dit moet met name worden aangenomen als wij tegelijkertijd je geldschieter zijn of als je geldschieter gebruik maakt van onze medewerking met betrekking tot de financiering. Als de lening al aan ons is verstrekt op het moment dat de herroeping van kracht wordt, treedt je kredietverstrekker in onze rechten en verplichtingen uit hoofde van de gefinancierde overeenkomst ten opzichte van jou met betrekking tot de juridische gevolgen van de herroeping of teruggave. Dit laatste geldt niet als het voorwerp van deze overeenkomst de verwerving van financiële instrumenten is (bijvoorbeeld effecten, deviezen of derivaten). Wil je een contractuele verplichting zoveel mogelijk vermijden, maak dan gebruik van je herroepingsrecht en herroep ook de leningsovereenkomst als je daarvoor ook een herroepingsrecht hebt.

8.1 Aanvullend recht van retour voor consumenten ("60-dagen proef")

Wij verlenen de klant die consument is (cf. definitie hieronder) een aanvullend recht van teruggave na de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen bij aankoop van een tafellijst van de versie "Basic Line" en/of de versie "Premium Line". Als je niet tevreden bent met het geleverde "Basic Line" en/of "Premium Line" tafelframe, kun je binnen 60 dagen na ontvangst de goederen terugvragen door een e-mail te sturen naar info@boho-moebel.de of per post.

Retourzendingen binnen Duitsland (met uitzondering van eilanden) zijn gratis. Voor afhalen vanuit Oostenrijk rekenen we 49,- €/stuk. Voor afhalen vanaf een eiland of binnen een niet in de vorige zin genoemde lidstaat van de Europese Unie rekenen we 49,- €/stuk, voor de rest van de wereld 59,- €/stuk.

Na ontvangst van de goederen door ons, betalen wij het volledige aankoopbedrag terug.

Het aanvullende recht van teruggave bestaat in ieder geval naast je wettelijke herroepingsrecht en laat eventuele garantieaanspraken onverlet. Indien u binnen de wettelijke herroepingstermijn (zie hierboven) gebruik maakt van uw wettelijk herroepingsrecht of het verzoek tot teruggave verklaart, gelden in afwijking van bovenstaande bepalingen de bepalingen over de gevolgen van de uitoefening van het wettelijk herroepingsrecht. Zie voor details de annuleringsvoorwaarden (zie hierboven).

Definitie van consument
Consumenten zijn natuurlijke personen met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan zonder dat zij handelen in de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. 

9. Behoud van titel 

9.1 Alle koopobjecten blijven eigendom van boho möbelwerkstatt GmbH tot volledige betaling van alle uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook voor andere vorderingen die boho möbelwerkstatt GmbH tegen de koper heeft uit haar lopende zakenrelaties.

9.2 boho möbelwerkstatt GmbH geeft de haar toekomende zekerheden op verzoek vrij, voor zover de waarde van de zekerheden de vorderingen van boho möbelwerkstatt GmbH met meer dan 20% overtreft

9.3 Verder wordt het zogenaamde uitgebreide eigendomsvoorbehoud overeengekomen. Indien de koper de goederen verwerkt, wordt boho möbelwerkstatt GmbH mede-eigenaar van de nieuwe zaak in verhouding tot de waarde van de geleverde goederen.

9.4 Voor de duur van het eigendomsvoorbehoud wordt het gekochte op verzoek van boho möbelwerkstatt GmbH door de koper verzekerd tegen vernietiging, beschadiging en verlies, met dien verstande dat boho möbelwerkstatt GmbH uitsluitend aanspraak kan maken op de rechten die uit deze verzekering voortvloeien. De koper is vrij om de verzekeraar te kiezen.

9.5 Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, zal de koper de goederen zorgvuldig beheren en zich onthouden van elke vorm van vervreemding, met name eigendomsoverdracht, verpanding en eigendomsoverdracht.

9.6 De commerciële koper is gerechtigd de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. Hij draagt hierbij aan boho möbelwerkstatt GmbH alle aanspraken op het bedrag van de factuur over die hem ten gevolge van de wederverkoop jegens een derde toekomen. Boho möbelwerkstatt GmbH aanvaardt de opdracht.

9.7 Op verzoek verstrekt de koper boho möbelwerkstatt GmbH alle gevraagde informatie over de overgedragen vordering en overlegt hij een schriftelijke verklaring van overdracht. Na de cessie is de ondernemer bevoegd de vordering te innen en tegelijkertijd verplicht het ontvangen bedrag ter hoogte van de nog openstaande vorderingen onmiddellijk aan boho möbelwerkstatt GmbH over te maken. Boho möbelwerkstatt GmbH behoudt zich het recht voor de vordering zelf te incasseren, zodra de ondernemer (klant) zijn betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt en in gebreke blijft. 

 

10. Garantie 

10.1.1 Bij klanten die ondernemer zijn in de zin van artikel 1.4 verleent boho möbelwerkstatt GmbH in eerste instantie garantie voor aangetoonde gebreken aan de goederen, naar haar keuze door reparatie of vervangende levering. 

10.1.2 De consument daarentegen heeft de keuze of de nakoming achteraf geschiedt door reparatie of door vervangende levering. Het gekozen type aanvullende prestatie mag alleen worden geweigerd als het een onevenredige inspanning vergt.

10.2 Indien de nakoming achteraf mislukt, kan de klant naar eigen keuze een vermindering van de koopprijs eisen of zich uit het contract terugtrekken. Bij slechts kleine gebreken heeft de klant echter niet het recht zich uit het contract terug te trekken.

10.3.1 De garantieperiode voor klanten die ondernemer zijn in de zin van artikel 1.4 bedraagt één jaar vanaf de datum van aanvaarding.

10.3.2 Voor consumenten bedraagt de garantieperiode twee jaar vanaf de datum van aanvaarding.

10.klanten die ondernemer zijn in de zin van artikel 1.4 zijn verplicht de geleverde goederen onmiddellijk te onderzoeken op afwijkingen in kwaliteit en kwantiteit en boho möbelwerkstatt GmbH binnen een termijn van een week na ontvangst van de goederen schriftelijk op de hoogte te stellen van herkenbare gebreken; anders is het doen gelden van de garantieclaim uitgesloten. Verborgen gebreken moeten binnen een week na ontdekking schriftelijk aan boho möbelwerkstatt GmbH worden gemeld. Tijdige verzending is voldoende om de termijn te halen. 

10.5 Verdere aanspraken van de koper op schadevergoeding wegens plichtsverzuim door de verkoper, zijn wettelijke vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger, anders dan die welke in artikel 10.4 zijn gecodificeerd, kunnen alleen worden geldend gemaakt indien het plichtsverzuim te wijten is aan opzet of grove nalatigheid, mits het niet gaat om letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

10.6 Iedere aansprakelijkheid voor gebreken vervalt zolang de koper in verzuim is of indien er door de koper of een derde zonder toestemming van boho möbelwerkstatt GmbH reparaties of andere wijzigingen aan de geleverde zaken zijn aangebracht.

10.7 Voor de levering van vervangende artikelen gelden dezelfde voorwaarden als voor de oorspronkelijke levering.

10.8 De aansprakelijkheid voor plichtsverzuim wegens gegarandeerde eigenschappen van het voorwerp van aankoop blijft  onaangetast; voor zover eigenschappen niet uitdrukkelijk als zodanig door boho möbelwerkstatt GmbH worden aangeduid, vormen deze geen gegarandeerde eigenschappen in de zin van § 444 BGB.

10.9 boho möbelwerkstatt GmbH is alleen aansprakelijk voor lichte nalatigheid als een verplichting wordt geschonden waarvan de naleving van bijzonder belang is voor het bereiken van het doel van de overeenkomst. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die binnen het kader van dit contract kan worden verwacht. Boho möbelwerkstatt GmbH is niet aansprakelijk voor volledig atypische of onvoorziene schade.

10.10 De bovenstaande punten 10.8 tot en met 10.9 zijn niet van toepassing op vorderingen als gevolg van frauduleus gedrag, op vorderingen uit hoofde van de Wet Productaansprakelijkheid en op aansprakelijkheid voor schade aan leven, gezondheid en ledematen.

10.11 Voor zover de aansprakelijkheid van boho möbelwerkstatt GmbH overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de medewerkers, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers van boho möbelwerkstatt GmbH.

 

11. Speciale opmerkingen 

11.1 boho möbelwerkstatt GmbH wijst de klant er uitdrukkelijk op dat het geleverde meubelstuk volgens de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing moet worden gemonteerd. In het bijzonder moeten alle door boho möbelwerkstatt GmbH geleverde artikelen en producten droog worden bewaard. Ze mogen niet in contact komen met oplosmiddelen.

11.2 Indien de koper de montagehandleiding niet opvolgt of zelf wijzigingen aanbrengt aan de door boho möbelwerkstatt GmbH geleverde producten, vervalt elke garantie van boho möbelwerkstatt GmbH indien de koper niet geloofwaardig kan aantonen dat slechts één van deze omstandigheden het gebrek heeft veroorzaakt.  

11.3 De koper verplicht zich op verzoek van boho möbelwerkstatt GmbH de door hem gereclameerde goederen in de staat waarin ze zijn geleverd ter controle aan boho möbelwerkstatt GmbH terug te zenden.

11.4 De partijen komen overeen dat boho möbelwerkstatt GmbH niet aansprakelijk is voor reclame-uitingen van derden (bijv. fabrikanten in de zin van § 4 lid 1 en 2 van de productaansprakelijkheidswet of hun assistenten) over de kwaliteit van het gekochte artikel of, met betrekking tot de etikettering, over bepaalde eigenschappen van het artikel, tenzij de onwetendheid van deze reclame-uitingen zelf berust op opzet of grove nalatigheid van boho möbelwerkstatt GmbH.

 

12. Handelsmerken 

De goederen mogen niet verkocht worden zonder door ons aangebrachte merken. Verder is het de koper verboden een van onze handelsmerken te gebruiken. Onze clichés blijven ons eigendom, ook na volledige betaling.

 

13. Gegevensverwerking en gegevensbescherming 

De bescherming van de persoonlijke gegevens van de klant is van groot belang voor boho möbelwerkstatt GmbH. Daarom neemt boho möbelwerkstatt GmbH passende maatregelen om ongeoorloofde toegang tot en misbruik van de persoonlijke gegevens van de klant te voorkomen. 

Hierbij wordt verwezen naar de informatie over gegevensbescherming van boho möbelwerkstatt GmbH, die de klant hier kan inzien.

De boho möbelwerkstatt verwerkt en gebruikt de gegevens van de klant voor de uitvoering van de overeenkomst en voor het verdere onderhoud van de klantrelatie.

De klant wordt geïnformeerd dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van zijn gegevens op vrijwillige basis gebeurt. Hij kan zijn toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang voor de toekomst intrekken, zonder opgave van redenen en zonder nadelige gevolgen voor hem. Hiervoor is een schriftelijke mededeling (brief, fax of e-mail) of een telefonisch bericht aan boho möbelwerkstatt GmbH voldoende  

Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal boho möbelwerkstatt GmbH zijn persoonlijke gegevens wissen, tenzij er een wettelijke basis is voor de verwerking van de gegevens in andere opzichten (bijv. nakoming van contractuele aanspraken, opslagverplichtingen).

De klant heeft recht op informatie volgens art. 15 EU-DSGVO. De boho möbelwerkstatt deelt hem mee welke van zijn persoonsgegevens worden opgeslagen en aan wie ze worden doorgegeven, indien van toepassing. Verder heeft de klant het recht op correctie volgens art. 16 EU-DSGVO, het recht op verwijdering volgens art. 17 EU-DSGVO en het recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 EU-DSGVO (recht op blokkering voor bepaalde doeleinden). De klant heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens die hij aan boho möbelwerkstatt GmbH heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een verantwoordelijke persoon (recht op overdraagbaarheid volgens art. 20 EU-DSGVO). Bovendien heeft hij of zij een recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit, het Landesamt für Informationssicherheit und Datenschutz Nordrhein-Westfalen.

 

14. Plaats van uitvoering en jurisdictie 

14.1 Plaats van uitvoering voor beide partijen is Rietberg. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die verantwoordelijk is voor onze maatschappelijke zetel in Rheda-Wiedenbrück. Dit geldt ook voor procedures met betrekking tot wissels, cheques en documenten.

14.2 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het internationaal privaatrecht. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn niet van toepassing.

14.3 De ongeldigheid van afzonderlijke delen van deze voorwaarden of van de overige inhoud van het contract tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.