Advies en hulp

Service Hotline
+49 (0) 5244 9789030
Ma - Vr: 9 tot 16 uur

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (AV)

1. Algemeen

1.1 Alle leveringen, diensten en aanbiedingen van boho möbelwerkstatt GmbH vinden uitsluitend plaats op basis van de volgende Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. Met een bindende bestelling worden deze voorwaarden als geaccepteerd beschouwd.

1.2 Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden, ook als deze bekend zijn, maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij de geldigheid ervan uitdrukkelijk wordt overeengekomen.

1.3 Consumenten in de zin van deze voorwaarden zijn natuurlijke personen met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan zonder dat zij handelen in de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.4 Ondernemers in de zin van deze voorwaarden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen of personenvennootschappen met rechtsbevoegdheid met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan en die handelen in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

  

2. Aanbod en totstandkoming overeenkomst

2.1 De aanbiedingen van boho möbelwerkstatt GmbH zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

2.2 Bestellingen worden pas bindend door een schriftelijke opdrachtbevestiging van boho möbelwerkstatt GmbH. Voor aanvullende overeenkomsten is eveneens een schriftelijke bevestiging door boho möbelwerkstatt GmbH vereist.

 

 3. Omvang van de levering 

3.1 De omvang van de levering en verwerking wordt uitsluitend bepaald door de schriftelijke orderbevestiging.

3.2 Informatie op de homepage en in beschrijvingen zoals afbeeldingen, tekeningen, brochures, gewichts-, maat- en prestatieaanduidingen etc. gelden niet als kwaliteitsgarantie. Gebruikelijke afwijkingen zijn toegestaan en geven de koper geen recht tot reclameren, tenzij bepaalde afmetingen en eigenschappen door boho möbelwerkstatt GmbH uitdrukkelijk als bindend zijn toegezegd.

3.3 Niet-substantiële wijzigingen in constructie, vorm, design en kleur geven de koper niet het recht om van de overeenkomst af te zien of de koopprijs te verlagen.

  

4. Leveringstermijn 

4.1 De leveringstermijn begint na ontvangst van de schriftelijke orderbevestiging. Deelleveringen zijn over het algemeen toegestaan.

4.2 Het sluiten van de overeenkomst geschiedt onder het voorbehoud dat wij bij onjuiste of ondeugdelijke levering door onze eigen leveranciers onze verplichtingen niet of slechts gedeeltelijk nakomen. Dit geldt alleen voor het geval dat boho möbelwerkstatt GmbH niet verantwoordelijk is voor de niet-levering.

4.3 In het geval dat de goederen niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn, wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld. Eventueel reeds gedane betalingen worden door boho möbelwerkstatt GmbH terugbetaald.

4.4 De door boho möbelwerkstatt GmbH opgegeven levertijden worden gemaakt met inachtneming van de op de dag van opgave bestaande leveringssituatie en productiemogelijkheden en zijn in de regel niet bindend, tenzij een bepaalde leverdatum of een bepaalde levertermijn uitdrukkelijk tussen partijen als bindend is overeengekomen.

4.5 Indien de leveringstermijn door boho möbelwerkstatt GmbH niet kan worden aangehouden wegens overmacht, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan oorlog, onlusten, inbeslagnames, stakingen, uitsluitingen, materiaalgebrek, machinebreuk, andere onvoorziene bedrijfsstoringen, transportvertragingen, dan heeft boho möbelwerkstatt GmbH het recht de leveringen of diensten uit te stellen voor de duur van de belemmering plus een redelijke aanlooptijd. Hetzelfde geldt als de bovengenoemde belemmeringen zijn opgetreden bij de leveranciers van boho möbelwerkstatt GmbH. Indien de bovengenoemde gebeurtenissen een aanzienlijke omvang hebben, heeft boho möbelwerkstatt GmbH het recht om zich terug te trekken uit de overeenkomst zonder dat de koper aanspraken kan doen gelden jegens boho möbelwerkstatt GmbH. Het bovenstaande geldt ook als een dergelijke gebeurtenis zich voordoet tijdens een reeds bestaande vertraging.

4.6 De klant wordt onmiddellijk op de hoogte gesteld van elke vertraging in de levering. Vertragingen in de levering van meer dan drie maanden geven de klant het recht om zich terug te trekken uit het contract. Schadeclaims wegens vertraagde levering zijn uitgesloten, tenzij er sprake is van vertraging en boho möbelwerkstatt GmbH hiervoor verantwoordelijk is door grove nalatigheid of opzet.

 

5. Transport en verpakking 

5.1 De door boho möbelwerkstatt GmbH geleverde producten worden geleverd in een verpakking die niet retour genomen kan worden.

5.2 De verzending is voor rekening van de koper. Transportroute en transportmiddelen worden bepaald door boho möbelwerkstatt GmbH, tenzij de koper voor eigen risico een specifieke transportroute bestelt. Kosten van transportverzekering, laden en transport en andere kosten die door de levering worden veroorzaakt, zijn voor rekening van de koper. De boho möbelwerkstatt GmbH is niet aansprakelijk voor de goedkoopste verzending, indien deze volgens de instructies van de koper is geschied.

5.3 boho möbelwerkstatt GmbH is gerechtigd, maar niet verplicht, om op kosten van de koper een transportverzekering af te sluiten.

5.4 1 Bij kopers die consument zijn, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen op de koper over bij de overdracht van de goederen.

5.4.2 Voor kopers die ondernemer zijn (zie definitie in artikel 1.4) gaat het risico van onopzettelijk verlies en  onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over op de koper bij de overdracht, in geval van verkoop door verzending  bij de levering van de goederen aan de expediteur, vervoerder of andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren.

5.4.3 Indien de koper in verzuim is met de aanvaarding, wordt dit gelijkgesteld met de overhandiging.

5.5 Indien de Koper met de afname in gebreke is, is boho möbelwerkstatt GmbH gerechtigd vergoeding van de geleden schade te vorderen. Indien de bestelde goederen na kennisgeving van gereedheid voor verzending niet worden afgenomen, is boho möbelwerkstatt GmbH niettemin gerechtigd de overeengekomen betaling te verlangen.

  

6. Prijs en betaling 

6.1 Onze algemeen geldende prijzen op de dag van levering inclusief de wettelijke omzetbelasting zijn bepalend. De kosten voor verpakking en levering komen daar nog bij.  

6.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af ons magazijn.

6.3 De koper is in het algemeen verplicht te betalen binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen en de factuur, tenzij partijen uitdrukkelijk een andere betalingstermijn overeenkomen. Na het verstrijken van deze termijn is de koper in verzuim. 

6.4 Wissels worden alleen geaccepteerd bij speciale overeenkomst, wissels en cheques worden alleen geaccepteerd op rekening van betaling en kosteloos voor ons. Boho möbelwerkstatt GmbH is niet aansprakelijk voor het tijdig aanbieden en protesteren van wissels.

6.5 Kortingen mogen alleen worden verrekend indien deze schriftelijk door boho möbelwerkstatt GmbH zijn bevestigd.

6.6.1 De koper die consument is, is gedurende de vertraging een rente verschuldigd van 5% boven de basisrente. 

6.6.2 Een koper die ondernemer is in de zin van artikel 1.4 moet gedurende de periode van verzuim een rente betalen van 9% boven de basisrente. Boho möbelwerkstatt GmbH behoudt zich het recht voor een hogere vertragingsrente van de ondernemer te vorderen.

6.7 Kredietverbintenissen en betalingstermijnen kunnen door boho möbelwerkstatt GmbH te allen tijde om een belangrijke reden worden opgezegd. In geval van insolventie van de koper heeft boho möbelwerkstatt GmbH het recht om vooruitbetaling te eisen of om zich terug te trekken uit de overeenkomst.

6.8 De koper kan een overeenkomst alleen met toestemming van boho möbelwerkstatt GmbH ontbinden. In geval van annulering heeft boho möbelwerkstatt GmbH het recht om de overeengekomen koopprijs minus bespaarde kosten, maar minimaal 20% van de overeengekomen prijs te eisen. De koper behoudt zich het recht voor om een lagere schade te bewijzen.

 

 7. Retentie en verrekening 

De koper kan vorderingen van boho möbelwerkstatt GmbH alleen verrekenen of een retentierecht doen gelden, wanneer de tegenvordering van de koper onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld is of door boho möbelwerkstatt GmbH uitdrukkelijk erkend is.

 

8. Herroepingsrecht voor consumenten (instructie) 

Annuleringsvoorwaarden

Consumenten hebben een herroepingsrecht van veertien dagen.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. Tafelbladen die aan het onderstel zijn vastgeschroefd zijn uitdrukkelijk uitgesloten van dit herroepingsrecht.

De annuleringstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste artikel in ontvangst hebt genomen.

Om het recht op annulering uit te oefenen, moet je ons (boho möbelwerkstatt GmbH, Industriestraße 45, 33397 Rietberg, Deutschland, info@boho-moebel.de, Telefoon: +49 5244 9789030) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing om deze overeenkomst te annuleren. Je kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat je je mededeling over de uitoefening van het annuleringsrecht verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van annulering

Als je deze overeenkomst herroept, betalen wij je alle betalingen die wij van je hebben ontvangen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit jouw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Voor deze terugbetaling zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen; in geen geval zullen je kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het vroegst is.

Je moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop je ons hebt geïnformeerd over de annulering van dit contract. De termijn is in acht genomen als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen. Je hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de staat, eigenschappen en functionaliteit ervan te controleren.

Voorbeeldformulier voor annulering

(Als je de overeenkomst wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons terug)

- Aan boho möbelwerkstatt GmbH, Industriestraße 45, 33397 Rietberg, info@boho-moebel.de, Duitsland

- Ik/wij (*) ontbind(t)(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Speciale opmerkingen

Als je deze overeenkomst financiert met een lening en later opzegt, ben je niet langer gebonden aan de leningsovereenkomst als beide overeenkomsten een economische eenheid vormen. Hiervan moet met name worden uitgegaan als wij ook uw kredietverstrekker zijn of als uw kredietverstrekker gebruik maakt van onze medewerking met betrekking tot de financiering. Als wij de lening al hebben ontvangen op het moment dat de annulering van kracht wordt, neemt uw kredietverstrekker onze rechten en verplichtingen uit hoofde van de gefinancierde overeenkomst ten opzichte van u over met betrekking tot de juridische gevolgen van de annulering of teruggave. Dit laatste is niet van toepassing als het onderwerp van dit contract de aankoop van financiële instrumenten is (bijv. effecten, vreemde valuta of derivaten). Als je een contractuele verplichting zoveel mogelijk wilt vermijden, maak dan gebruik van je herroepingsrecht en herroep ook de leningsovereenkomst als je hiervoor ook een herroepingsrecht hebt.

8.1 Aanvullend herroepingsrecht voor consumenten ("60 dagen uitproberen")

Wij geven klanten die consument zijn (zie definitie hieronder) een aanvullend herroepingsrecht na de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen bij aankoop van een product. Als je niet tevreden bent met het geleverde product, kun je binnen 60 dagen na ontvangst van de goederen per e-mail naar info@boho-moebel.de of per post een verzoek tot terugzending indienen. Tafelbladen die aan het tafelframe zijn vastgeschroefd, zijn expliciet uitgesloten van dit aanvullende recht op retour voor consumenten.

Retourzendingen (binnen Duitsland met uitzondering van eilanden) zijn gratis.

Zodra we de goederen hebben ontvangen, betalen we het volledige aankoopbedrag terug.

Het aanvullende recht op retour bestaat in ieder geval naast je wettelijke herroepingsrecht en heeft geen invloed op eventuele garantieclaims. Als je gebruikmaakt van je wettelijk herroepingsrecht of als je het verzoek tot terugzending binnen de wettelijke herroepingstermijn (zie hierboven) kenbaar maakt, gelden in afwijking van bovenstaande bepalingen de bepalingen over de gevolgen van de uitoefening van het wettelijk herroepingsrecht. Raadpleeg voor meer informatie de annuleringsvoorwaarden (zie hierboven).

Definitie van consument
Consumenten zijn natuurlijke personen met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan zonder dat zij handelen in de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. 

9. Eigendomsvoorbehoud 

9.1 Alle gekochte artikelen blijven eigendom van boho möbelwerkstatt GmbH tot de volledige betaling van alle verplichtingen uit de koopovereenkomst. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook voor ondernemers voor andere vorderingen die boho möbelwerkstatt GmbH tegen de koper heeft uit haar huidige zakelijke relaties.

9.2 boho möbelwerkstatt GmbH geeft de haar toekomende zekerheden op verzoek naar eigen goeddunken vrij, voor zover de waarde van de zekerheden de vorderingen van boho möbelwerkstatt GmbH met meer dan 20% overtreft

9.3 Bovendien wordt het zogenaamde uitgebreide eigendomsvoorbehoud overeengekomen. Indien de goederen door de koper verder worden verwerkt, wordt boho möbelwerkstatt GmbH mede-eigenaar van de nieuwe zaak in verhouding tot de waarde van de geleverde goederen.

9.4 Voor de duur van het eigendomsvoorbehoud dient het gekochte op verzoek van boho möbelwerkstatt GmbH door de koper tegen vernietiging, beschadiging en verlies te worden verzekerd, met dien verstande dat de rechten uit deze verzekering uitsluitend aan boho möbelwerkstatt GmbH toekomen. De koper is vrij in de keuze van de verzekeraar.

9.5 Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, moet de koper zorgvuldig omgaan met de goederen en zich onthouden van elke vorm van vervreemding, in het bijzonder eigendomsoverdracht, verpanding en eigendomsoverdracht.

9.6 De commerciële koper is bevoegd om de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. Hij draagt reeds nu aan boho möbelwerkstatt GmbH alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag over, die hem door de doorverkoop jegens derden toekomen. De boho möbelwerkstatt GmbH aanvaardt de overdracht.

9.7 Op verzoek moet de koper boho möbelwerkstatt GmbH alle gewenste informatie over de overgedragen vordering verstrekken en een schriftelijke verklaring van cessie overleggen. Na de cessie is de ondernemer bevoegd de vordering te innen en tegelijkertijd verplicht het ontvangen bedrag ter hoogte van de openstaande vorderingen onmiddellijk over te maken aan boho möbelwerkstatt GmbH. Boho möbelwerkstatt GmbH behoudt zich het recht voor de vordering zelf te incasseren, zodra de ondernemer (klant) zijn betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt en in verzuim is met de betaling. 

 

10. Garantie 

10.1.1 Voor klanten die ondernemer zijn in de zin van artikel 1.4 verleent boho möbelwerkstatt GmbH garantie op aangetoonde gebreken van de goederen in eerste instantie naar haar keuze door reparatie of vervanging. 

10.1.2 De consument daarentegen heeft de keuze of de nakoming achteraf geschiedt door reparatie of vervanging. De gekozen vorm van nakoming achteraf kan alleen worden geweigerd als deze onevenredige kosten met zich meebrengt.

10.2 Als de nakoming achteraf mislukt, kan de klant naar eigen keuze een vermindering van de koopprijs eisen of van het contract afzien. De klant heeft echter niet het recht om zich terug te trekken uit het contract in het geval van slechts kleine gebreken.

10.3.1 De garantieperiode voor klanten die ondernemer zijn in de zin van artikel 1.4 bedraagt één jaar vanaf de datum van aanvaarding.

10.3.2 Voor consumenten is de garantieperiode twee jaar vanaf de datum van aanvaarding.

10.4. De klant die ondernemer is in de zin van art. 1.4 is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk te controleren op kwaliteits- en kwantiteitsafwijkingen en boho möbelwerkstatt GmbH binnen een termijn van één week na ontvangst van de goederen schriftelijk op de hoogte te stellen van herkenbare gebreken, anders is het beroep op garantie uitgesloten. Verborgen gebreken moeten binnen een week na ontdekking schriftelijk aan boho möbelwerkstatt GmbH worden gemeld. Tijdige verzending is voldoende om aan de termijn te voldoen. 

10.5 Verdere aanspraken van de klant op schadevergoeding wegens plichtsverzuim door de verkoper, diens wettelijke vertegenwoordiger of diens plaatsvervanger, anders dan de in alinea 10.4 gecodificeerde aanspraken, kunnen alleen geldend worden gemaakt als het plichtsverzuim te wijten is aan opzet of grove nalatigheid, tenzij het gaat om letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

10.6 Iedere aansprakelijkheid voor gebreken vervalt, zolang de koper in gebreke is of wanneer er zonder toestemming van boho möbelwerkstatt GmbH door de koper of door derden reparaties of andere wijzigingen aan het geleverde zijn uitgevoerd.

10.7 Voor de levering van vervangende artikelen gelden dezelfde voorwaarden als voor de oorspronkelijke levering.

10.8 De aansprakelijkheid voor plichtsverzuim op grond van gegarandeerde eigenschappen van het voorwerp van aankoop blijft  onaangetast; indien kwaliteitsspecificaties niet uitdrukkelijk als zodanig door boho möbelwerkstatt GmbH worden aangeduid, gelden deze niet als gegarandeerde eigenschappen in de zin van § 444 BGB.

10.9 boho möbelwerkstatt GmbH is alleen aansprakelijk voor lichte nalatigheid bij schending van een verplichting, waarvan de nakoming van bijzonder belang is voor het bereiken van het doel van de overeenkomst. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de in het kader van deze overeenkomst typisch te verwachten schade. Voor volledig atypische of onvoorzienbare schade is boho möbelwerkstatt GmbH niet aansprakelijk.

10.10 De bovenstaande alinea's 10.8 tot 10.9 gelden niet voor claims die voortvloeien uit frauduleus gedrag, noch voor claims op grond van de productaansprakelijkheidswet en aansprakelijkheid voor schade aan leven, gezondheid en lichaam.

10.11 Voor zover de aansprakelijkheid van boho möbelwerkstatt GmbH volgens deze algemene voorwaarden uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van medewerkers, werknemers, personeel, vertegenwoordigers en plaatsvervangers van boho möbelwerkstatt GmbH.

 

11. Bijzondere opmerkingen 

11.1 boho möbelwerkstatt GmbH wijst de klant er uitdrukkelijk op dat het geleverde meubelstuk volgens de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing gemonteerd moet worden. In het bijzonder moeten alle door boho möbelwerkstatt GmbH geleverde artikelen en producten droog worden opgeslagen. Ze mogen niet in aanraking komen met oplosmiddelen.

11.2 Indien de koper de montagevoorschriften niet opvolgt of zelf wijzigingen aanbrengt aan de door boho möbelwerkstatt GmbH geleverde producten, vervalt elke garantie van boho möbelwerkstatt GmbH indien de koper niet aannemelijk kan maken dat slechts één van deze omstandigheden het gebrek heeft veroorzaakt.  

11.3 De koper verplicht zich op verzoek van boho möbelwerkstatt GmbH de goederen waarover is gereclameerd aan boho möbelwerkstatt GmbH te retourneren in de staat waarin deze zijn geleverd ter controle.

11.4 De partijen komen overeen dat boho möbelwerkstatt GmbH niet aansprakelijk is voor reclame-uitingen van derden (bijv. fabrikanten in de zin van § 4 lid 1 en 2 van de productaansprakelijkheidswet of hun assistenten) over de kwaliteit van het gekochte artikel of met betrekking tot de etikettering over bepaalde eigenschappen van het artikel, tenzij de onwetendheid van deze reclame-uitingen zelf berust op opzet of grove nalatigheid van boho möbelwerkstatt GmbH.

 

12. Handelsmerken 

De goederen mogen niet verkocht worden zonder ons handelsmerk. Bovendien is het de klant verboden onze merken op enigerlei wijze te gebruiken. Onze clichés blijven ook na volledige betaling ons eigendom.

 

13. Gegevensverwerking en gegevensbescherming 

De bescherming van de persoonlijke gegevens van de klant is erg belangrijk voor boho möbelwerkstatt GmbH. Daarom neemt boho möbelwerkstatt GmbH passende maatregelen om onbevoegde toegang tot de persoonlijke gegevens van de klant en misbruik te voorkomen. 

Hierbij wordt verwezen naar de informatie over gegevensbescherming van boho möbelwerkstatt GmbH, die de klant hier kan inzien.

Boho möbelwerkstatt verwerkt en gebruikt de gegevens van de klant voor het nakomen van de overeenkomst en het onderhouden van de klantrelatie.

De klant wordt geïnformeerd dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van zijn gegevens vrijwillig is. De klant kan zijn toestemming te allen tijde intrekken met onmiddellijke ingang voor de toekomst, zonder opgaaf van redenen en zonder nadelige gevolgen voor hem. Een schriftelijke mededeling (brief, fax of e-mail) of een telefonisch bericht aan boho möbelwerkstatt GmbH is hiervoor voldoende.  

Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal boho möbelwerkstatt GmbH zijn persoonlijke gegevens wissen, voor zover er geen rechtsgrond bestaat voor de verwerking van de gegevens (bijv. nakoming van contractuele aanspraken, opslagverplichtingen).

De klant heeft recht op informatie volgens art. 15 EU-DSGVO. De boho möbelwerkstatt zal hem informatie verstrekken over welke van zijn persoonlijke gegevens worden opgeslagen en aan wie deze kunnen worden doorgegeven. Verder heeft de klant het recht op rectificatie volgens Art. 16 EU GDPR, het recht op wissing volgens Art. 17 EU GDPR en het recht op beperking van de verwerking volgens Art. 18 EU GDPR (recht op blokkering voor bepaalde doeleinden). De klant heeft het recht om zijn persoonsgegevens die hij aan boho möbelwerkstatt GmbH heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een verwerkingsverantwoordelijke (recht op overdraagbaarheid in overeenstemming met Art. 20 EU GDPR). De betrokkene heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, het Staatsbureau voor informatiebeveiliging en gegevensbescherming van Noordrijn-Westfalen.

 

14. Plaats van handeling en bevoegde rechtbank 

14.1 De plaats van handeling voor beide partijen is Rietberg. Bevoegde rechtbank is de rechtbank van onze zetel in Rheda-Wiedenbrück. Dit geldt ook voor procedures met betrekking tot wissels, cheques en documenten.

14.2 Met uitsluiting van het internationaal privaatrecht geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn niet van toepassing.

14.3 De ongeldigheid van afzonderlijke delen van deze voorwaarden of de overige inhoud van het contract heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.